Öne Çıkanlar kurban Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü Sevgilim Savcı NTV Sporun Simge İsimlerinden Güntekin Onay Arpa suyu diyeti nedir İrem Dericiyi hızlı zayıflatan şok diyet

Bu haber kez okundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki Sağır Oda, Nasıl Dinlendi?

 Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­'n­da koz­mik zir­ve­de­ki ko­nuş­ma­la­rın in­ter­ne­te düş­me­si Tür­ki­ye­'yi aya­ğa kal­dır­dı. El Kai­de bağ­lan­tı­lı Irak Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD) mi­li­tan­la­rı­nın Su­ri­ye­'de­ki Türk top­ra­ğı Sü­ley­man Şah Tür­be­si­'ne sal­dır­ma­sı ha­lin­de uy­gu­la­na­cak yön­tem­le­rin ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı zir­ve 'sa­ğır oda­' tar­tış­ma­sı baş­lat­tı. Ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ka­yıt­la­rın sız­dı­rıl­dı­ğı oda­nın sin­yal ke­si­ci jam­mer ta­ra­fın­dan ko­run­du­ğu­nu açık­la­dı. Bu du­rum "Top­lan­tı­nın ne şe­kil­de kay­da alın­dı­ğı­" so­ru­su­nu ak­la ge­tir­di. Te­le­fon­la­rın din­le­me­di­ği ve dü­zen­li bö­cek te­miz­li­ği­nin ya­pıl­dı­ğı bir oda­da, an­cak ses ka­yıt ci­ha­zıy­la ta­kip ya­pı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

ÖZEL YALITIM İLE BAĞLANTI KESİLİYOR

Uz­man­lar koz­mik top­lan­tı­la­rın ya­pıl­dı­ğı sa­ğır oda­lar­da sız­ma­la­ra kar­şı üst dü­zey gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin alın­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Din­le­me­ye kar­şı özel ola­rak ha­zır­la­nan bu oda­lar için is­te­ni­len me­kan se­çil­dik­ten son­ra du­var­la­rın özel bir kim­ya­sal ile kap­lan­dı­ğı, pen­ce­re­le­rin de özel çer­çe­ve­ler­le do­na­tıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Böy­le­ce dün­ya­dan ta­ma­men bağ­lan­tı ke­si­li­yor. Uz­man­la­ra gö­re içe­ri­de­ki kim­ya­sal­lar, cep te­le­fon­la­rı­nın ça­lış­ma­sı­nı en­gel­li­yor. Dı­şa­rıy­la bağ­lan­tı­lı ka­yıt ci­haz­la­rı da sis­tem ne­de­niy­le kör­le­şi­yor. Ay­rı­ca sa­ğır oda­lar­da kul­la­nı­lan özel per­de­ler va­sı­ta­sıy­la ses tit­re­şim­le­ri­nin cam­la­ra yan­sı­ma­sı en­gel­le­ni­yor. Pen­ce­re­ler­de özel ya­lı­tım mal­ze­me­sin­den üre­til­miş per­de kul­la­nı­lı­yor. Özel oda dı­şın­da baş­ka me­kan­da sa­de­ce jam­me­r'­la ted­bir al­mak an­cak cep te­le­fon­la­rıy­la ko­nuş­ma­la­rın din­len­me­si­ni en­gel­li­yor. Jam­mer dı­şa­rıy­la bağ­lan­tı­lı ve­ya içe­ri­de­ki ka­yıt ci­haz­la­rı­na kar­şı et­ki­siz ka­lı­yor.

ARAN­MA­DAN Gİ­RE­Bİ­Lİ­YOR­LAR

Sa­ğır oda­lar­da her han­gi bir ve­ri akı­şı müm­kün de­ğil. Dı­şa­rı­dan içe­ri­ye mü­da­ha­le­ ger­çek­leş­ti­ri­le­mi­yor. İn­ter­net bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan oda­da bil­gi­sa­yar do­na­nı­mı ola­bi­li­yor. Bu bil­gi­ler ışı­ğın­da çok giz­li zir­ve­nin ya­pıl­dı­ğı oda­da ye­ter­li gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­ma­dı­ğı üze­rin­de du­ru­lu­yor. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan ki­şi­le­rin üst dü­zey dev­let gö­rev­li­le­ri ol­ma­sı ne­de­niy­le üzer­le­ri­nin de aran­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.

AS­KER GÖN­DE­RE­Bİ­LİR­LER

CHP Mil­let­ve­ki­li Os­man Ko­ru­türk, ses kay­dı­nın sız­ma­sı­nın 'kay­gı ve­ri­ci­' ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­ven­lik ve is­tih­ba­rat zaa­fı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Kor­türk, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­'n­da özel top­lan­tı­la­rın ya­pı­la­ca­ğı Sa­ğır Oda'­nın ol­du­ğu­na işa­ret et­ti. Sa­vaş se­nar­yo­la­rının ba­kan­lık ma­ka­mın­da ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Ko­ru­türk, "Bu ko­nuş­ma­nın sız­ma­sı usu­lü ve esa­sı da va­him­di­r" de­di. Kay­dın Tür­ki­ye­'nin ba­şı­na cid­di iş­ler aça­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Ko­ru­türk, Tür­ki­ye­'nin çok cid­di ma­ce­ra­la­ra so­ku­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ko­ru­türk şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: "Es­ki as­ker­lik ya­sa­sın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­'nin is­tik­la­li, var­lı­ğı ve bü­tün­lü­ğü, va­tan sa­vun­ma­sı için harp sa­na­tı öğ­re­ni­lir de­ni­li­yor­du. Ye­ni ya­sa ise 'harp sa­na­tı­nı öğ­ren­me zo­run­lu ola­rak ya­pı­lı­r' di­yor. Ya­ni açık çek var, her ta­ra­fa as­ker­le­ri­ni gön­de­re­bi­lir­si­niz. Mem­le­ke­ti kur­tar­mak için de­ğil­se harp sa­na­tı ne­den öğ­re­nil­sin. Bu de­ği­şik­lik in­sa­nı en­di­şe­ye sevk edi­yor."

O TOP­LAN­TI­DA­Kİ­LER­DEN Bİ­Rİ

MHP Mil­let­ve­ki­li Lüt­fü Türk­kan da o top­lan­tı­nın, ha­zır bu­lu­nan­lar­dan bi­ri ta­ra­fın­dan kay­de­di­lip ya­yın­lan­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Türk­kan, Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da "O ko­nuş­ma­da bu­lu­nan­lar­dan üze­rin­de ka­yıt ci­ha­zı bu­lu­nan kim ise casus odu­r" de­di. Türk­kan, "Hü­kü­met sü­rek­li pa­ra­lel ya­pı di­ye­rek Ce­ma­at'­i suç­lu­yor. An­cak hü­kü­me­tin için­de de baş­ka pa­ra­lel ya­pı­lar var. Top­lan­tı­yı kay­de­den de hü­kü­me­tin için­de­ki bu pa­ra­lel ya­pı­lar. Ve bel­li ki, bu­nu da­ha son­ra de­şif­re et­mek için kay­det­miş­ler. Hü­kü­met için­de­ki pa­ra­lel ya­pı­la­rın, ken­di­le­ri­ne gö­re fark­lı fark­lı he­sap­la­rı var. Bu­nu han­gi­si­nin kay­de­dilip, sız­dır­ıldı­ğı­nı dü­şü­nen­ler an­la­r" de­di.

ODA­DAN SİN­YAL ÇIK­MAZ

MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Ke­nan Tan­rı­ku­lu, üst dü­zey 4 ki­şi­nin yer al­dı­ğı bir top­lan­tı­da ko­nu­şu­lan­la­rın ko­lay ko­lay dı­şa­rı sız­ma­ya­ca­ğı­nı öne sür­dü. Tan­rı­ku­lu, "O top­lan­tı­la­rın na­sıl ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. 4 ki­şi­nin ol­du­ğu üst dü­zey gü­ven­lik alar­mı olan bir top­lan­tı ko­lay ko­lay çık­maz. Sa­ğır oda, her­han­gi bir ile­ti­şim sis­te­mi­nin dı­şa­rı­ya sin­yal gön­de­re­me­di­ği yer­ler­dir. O yüz­den 4 ki­şi­den bir ta­ne­si ya­yı­na ver­miş ola­bi­lir. Son 48 sa­at için­de ken­di ken­di­le­ri­ne çı­kar­tı­lan bu tür ya­yın­la­ra, ses ka­yıt­la­rı­na iti­bar et­me­yin. Ko­lay ko­lay or­tam din­le­me­siy­le çık­ma­z" di­ye ko­nuş­tu.

"SİNYAL BOZUCU VAR"

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, güvenlik toplantısının illegal dinlenmesinde piyonlar kullanıldığını söyledi. Dinleme teknolojisiyle ilgili olarak alternatiflerin değerlendirildiğini kaydeden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Jammer'ın (sinyal bozucu) da kullanıldığı bir odadır burası. O bakımdan tedbirlerin de alındığı bir odadır. Piyonlar varsa bunlar çıkartılacak. Milli Güvenlik Kurulu talimatıyla Başbakan'a arz edilecek askeri ve güvenlik opsiyonlarının konuşulduğu toplantıya böyle bir siber saldırı yapılmışsa bunun, askeri mahiyette bir saldırıdan farkı yok.''

"TÜRKİYE'YE 8 FÜZE ATARIM"

Ses kay­dın­da Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Fe­ri­dun Si­nir­li­oğ­lu ve Ge­nel­kur­may 2. Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ya­şar Gü­le­r'­in ol­du­ğu bir top­lan­tı­da Su­ri­ye­'ye iliş­kin ko­nuş­ma­lar ya­pıl­dı­ğı id­di­a edi­li­yor. Ha­kan Fi­da­n'­ın "Ge­re­kir­se Su­ri­ye­'ye dört adam gön­de­ri­rim. Tür­ki­ye­'ye 8 fü­ze at­tı­rıp sa­vaş ge­rek­çe­si üre­ti­rim, Sü­ley­man Şah Tür­be­si­'ne de sal­dır­tı­rı­z" de­di­ği id­di­a edi­li­yor. Da­vu­toğ­lu­'nun da ge­rek­çe­nin ulus­la­ra­ra­sı ka­mu­oyun­da da ka­bul gör­me­si için Sü­ley­man Şah Tür­be­si de­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor. Fi­da­n'­ın "2 bi­ne ya­kın TIR mal­ze­me gön­der­di­k" de­me­si üze­ri­ne, Or­ge­ne­ral Ya­şar Gü­le­r'­in "O­ra­da si­la­ha de­ğil mü­him­ma­ta ih­ti­yaç va­r" de­di­ği ak­ta­rı­lı­yor.

GÜVENLİK UZMANI: DİNLEME ZOR

Gü­ven­lik Uz­ma­nı Dr. Ce­la­let­tin Ya­vuz bu gö­rüş­me­ler ya­pı­lır­ken dı­şa­rı­dan ve­ya içer­den ön­lem alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. 'Va­him bir du­rum' ni­te­len­dir­me­sin­de bu­lu­nan Ya­vuz, "Sa­ğır oda din­len­me­ye kar­şı ön­lem alın­mış oda an­la­mı­na ge­lir. İçer­de ko­nu­şu­la­nın dı­şa­rı­da du­yul­ma­ya­ca­ğı oda­lar. Ka­yıt­lar için en ba­sit şek­liy­le bö­cek var­dır yok di­yor­lar­dır ya da dört ki­şi­den bi­ri­nin bi­le­rek ya da bil­me­ye­rek yap­tı­ğı bir şey ola­bi­lir. Ya da bi­ri­nin bi­le­rek yap­tı­ğı bir şey ola­bi­lir çün­kü bun­lar dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­na gi­rer­ken aran­ma­yan ki­şi­le­r" de­di.

Emek­li Tüm­ge­ne­ral Ar­ma­ğan Ku­loğ­lu da sa­ğır oda ola­rak isim­len­di­ri­len yer­le­rin da­ha faz­la gü­ven­lik içe­ren ka­lın du­var­lar gi­bi din­le­me­ye kar­şı em­ni­ye­te alın­mış oda­lar ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Sa­ğır oda­lar­da din­le­me ol­ma­sı­nın zor ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Ku­loğ­lu, "A­ma ka­yıt­la­rın çık­tı­ğı yer Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­'nın ken­di oda­sı. Ka­yıt­lar bö­cek va­sı­ta­sıy­la ola­bi­lir, fre­kans ve tit­re­şim­den or­tam din­le­me­si ya­pı­lan bir or­tam­dan ya­pıl­mış ve­ya şa­hıs­la­rın cep te­le­fon­la­rı­na ira­de­si dı­şın­da böy­le bir şey ol­muş ola­bi­lir. Ka­pa­lı­dır ama din­le­me ci­ha­zı ola­rak kul­la­nıl­mış ola­bi­lir. Plan­lan­mış bir şe­kil­de­" di­ye ko­nuş­tu.

KILIÇDAROĞLU: MEHMETÇİĞİN CANIYLA OYNAMA

Ay­dı­n'­ın Di­dim il­çe­sin­de ve Bar­tı­n'­da ko­nu­şan CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu hü­kü­me­te yük­len­di. Gü­ven­lik top­lan­tı­sı­nın il­le­gal din­len­me­siy­le il­gi­li, "Kom­şu­la­rı­mız­la tez­gah ku­rup sa­vaş çı­kar­mak, kah­ra­man ya­rat­mak, bun­la­rın hiç­bi­ri­ni bil­me­yiz. Çün­kü hır­sız­dan, ya­lan­cı­dan kah­ra­man ol­ma­z" de­di.

Kı­lıç­da­roğ­lu ses kay­dı ile eleş­ti­ri­le­ri­ni sür­dü­re­rek ka­yıt­la­rın ya­yın­lan­ma­ma­sı için Yo­uTu­be­'un da ka­pa­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, "Tür­ki­ye­'den Su­ri­ye­'ye gi­re­cek­ler, as­ker gön­de­re­cek­ler ve böy­le­ce Re­cep Tay­yip Er­do­ğan se­çim­ler­de kah­ra­man ola­cak. Ga­rip gu­ra­ba­nın ço­cu­ğu­nun, Meh­met­çi­k'in ca­nıy­la oy­na­ma. Ora­ya sok­ma, eğer sen bir adam so­ka­cak­san Bi­lal oğ­lan var, onu gön­der ba­ka­lım. Ama gön­der­mez, onun işi baş­ka, pa­ra­la­rı is­tif­le­mek­le meş­gul o. Na­sıl pa­ra­la­rı is­tif­le­ye­cek, ne­re­de han­gi ada­lar, vil­la­lar var, vil­la­la­rın se­ra­mi­ği ne ola­cak on­lar­la uğ­ra­şı­yor. Rı­za Sar­raf ne ya­pı­yor, ona ba­kı­yor. Tür­ki­ye­'yi so­yan bir hü­kü­met var, hır­sız za­ten var. Dev­le­ti so­yan bir hü­kü­met va­r" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

"DEVLET SIRRI PAZARA DÖKÜLMEZ"

"Bu ül­ke­nin as­ke­ri bir komp­lo­nun kur­ba­nı ola­bi­lir mi" di­ye so­ran Kı­lıç­da­roğ­lu şöy­le de­vam et­ti: "Dev­le­tin en mah­rem bil­gi­le­ri­nin sa­tıl­dı­ğı, bir an­lam­da pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü bir dev­let gör­dü­nüz mü? Al­lah aş­kı­na bu dev­le­ti kim yö­ne­ti­yor? Dev­le­tin sır­la­rı pa­za­ra dö­kül­mez. Dev­let ken­di­si­ni ko­rur. Di­yor­lar ki 'Bu bir ca­sus­luk işi.' Ey­val­lah. Za­ten dev­le­tin sır­la­rı­nı ca­sus­lar alır. Pe­ki sen ne ya­pı­yor­sun?"

TAPE OLAYI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, Su­ri­ye ses kay­dı­nı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­ya­rak, "Bu ka­yıt­lar kim ta­ra­fın­dan alın­mış­tır" di­ye sor­du. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu­'nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­'na so­ru öner­ge­si ve­ren Oran şu so­ru­la­rın ya­nıt­lan­ma­sı­nı is­te­di:

CİNAYET VE İHANET DEĞİL Mİ?

Gö­rüş­me­de oda­nız­da ka­yıt ci­ha­zı bu­lun­mak­ta mı­dır ve­ya bil­gi­niz da­hi­lin­de her­han­gi bir top­lan­tı ka­tı­lım­cı­sı ka­yıt al­mış mı­dır?

*Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı men­sup­la­rı ara­sın­da bir kös­te­bek var mı­dır?

*Bu ko­nu­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du­nuz mu ve ta­ra­fı­nız­ca baş­la­tı­lan bir tah­ki­kat bu­lun­mak­ta mı­dır?

*Bu ka­yıt­lar MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan ta­ra­fın­dan mı alın­mış­tır?

*Top­lan­tı sı­ra­sın­da ka­yıt alın­ma­sı­na, her­han­gi bir si­ber sal­dı­rı­ya ve­ya or­tam din­len­me­si­ne kar­şı ön­lem ne­den alın­ma­mış­tır?

*Türk bay­ra­ğı in­di­ril­mez­se Sü­ley­man Şah Tür­be­si­'ni bom­ba­la­mak­la teh­dit eden IŞİD güç­le­ri ara­sın­da Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve­ya MİT per­so­ne­li bu­lun­mak­ta mı­dır?

*Sü­ley­man Şah Tür­be­si­'n­de nö­bet tut­mak­ta olan Meh­met­çi­k'­in üs­tü­ne MİT per­so­ne­li ta­ra­fın­dan 8 fü­ze atıl­ma­sı ci­na­yet ve iha­net de­ğil mi­dir?

Toplantı gerçek ama hangi alçak sızdırdı?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Kimdir, neresidir, hangi ülkeden hangi istihbarat teşkilattır, hangi alçaktır, şu anda bir adres verecek durumda değilim" diye konuştu. Konuşmanın planları ve yetkilerinin konuşmalarını deşifre eden ve doğrudan rejimin istifade edebileceği bir açıklama noktasına geldiğini kaydeden Arınç, konunun devletin beka meselesi olduğunu söyledi.

YERİN 4 KAT ALTINDA MI YAPACAĞIZ?

Dinlemeye karşı tedbirlerle ilgili de "Bu tür toplantılarımızı, duvarları izole edilmiş, yerin 4 kat altında herhangi bir odada mı yapacağız? Yani konuşmayacak mıyız, işaret dili ile mi olacak? Normal ve geçerli usullerle yapılmış bir toplantı ne kadar doğru ise, bunu dinlemek ve bundan kendi adlarına istifade etmek o kadar büyük alçaklıktır, o kadar büyük hainliktir" ifadelerini kullandı. 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
ankara escort, eryaman escort, ankara escort, bursa escort